Гимназија и струки

Гимназиско образование

Потребни се 60 поени – во гимназиско образование можат да се запишат сите кои имаат 60 или помалку поени бидејќи за уписот во јунскиот рок второ пријавување се очекува Министерството за образование и наука да ги намали потребниот број на поени..Наставните планови во гимназиско образование се поделени во три подрачја со по две комбинации и тоа: природно_математичко подрачје,општествено-хуманистичко, и јазично-уметничко подрачје. Во рамките на училиштето работиме по најсовремени планови и програми, стручни професори и просторни и опремени училници.  Исто така обезбеден е простор за работа со талентирани и надарени ученици.

Билингвална паралелка-англиско македонска

Потребни се 60 поени, функционира во рамките на гимназиско образование. Учениците кои ке се запишат во гимназија во билингвална паралелка, се здобиваат со повисок степен на знаења од англискиот јазик бидеки дел од наставата се реализира на англиски јазик и се за чекор понапред од другите ученици за овој јазик. Со оглед на тоа што англискиот јазик е светски јазик, можностите за упис после завршување на школувањето се неограничени на сите високообразовни институции во земјава и странство.

Геолошко рударска и металуршка/геологија,

рударство и металургија

Геолошко- рударски технничар-реформирано образование,  со четиригодишно траење за кого се потребни 45 поени при уписи Ракувач со рударски машинисо тригодишно траење за кого се потребни 30 поени при упис. Сите ученици кои имаат афинитет кон рударството да се запишат во гореспоменатите струки бидејќи потребни се ралитивно мал број на поени , а вработувањето после средно образование се реализира многу брзо. РЕК Битола има постојана потреба од овој вид профили и  речиси нема невработени лица од оваа струка.

Лични услуги

Техничар за козметичка нега и убавина

Техничар за козметичка нега и убавина. Потребни се 45 поени при упис во прва година, а заинтересираноста на учениците е голема согласно потребите за развој на малото стопанство. Учениците кои ке се запишат во овој профил/квалификација имаат можност школувањето да го продолжат на високи образовни институции или да разработат сопствен бизнис. Современиот начин на живот неможе да се замисли без квалификувана работна сила од оваа област.

Графичка струка / Графичарство

Графички техничар/графички уредник-дизајнер

Графички уредник-дизајнер/Графички техничар – комбинирана паралелка со четиригодишно траење за кого се потребни 45 поени при упис и Печатар/изработувач на визуелни апликации-комбинирана паралелка со тригодишно траење за која се потребни 30 поени при упис. Графичката струка има широка примена во современиот живот, се користи во сите области и наоѓа голема примена при дизајнирање на разни апликации во компјутерската техника.Учениците со завршен ваков вид на образование можат да се запишат скоро на било кој факултет.  И профилите печатар со тригодишно траење работи по реформирани наставни планови и програми и школувањето може да се продолжи од трет во четврт степен со вертикална проодност по редовен или вондреден пат.

Текстилно- кожарска/Текстил, кожа и слични производи

Техничар за дизајн на облека/техничар за изработка на облека

Техничар за дизајн на облека и Техничар за изработка на облека-комбинирана паралелка со четиригодишно траење за кого се потребни 45 поени и Конфекционер со тригодишно траење за кого се потребни 30 поени при упис. Учениците запишани во овие профили/квалификации се вработуваат најбрзо бидејќи работодавачите се заинтересирани за нив уште пред завршувањето на школувањето на учениците. Учениците од трет во четврт степен можат многу лесно да го продолжат своето школување по вондреден или редовен пат во зависност од нивните желби.

Сообраќајна струка/Сообраќај, транспорт и складирање

Техничар за патен сообраќај/техничар за транспорт и шпедиција

Техничар за патен сообраќај за кој се потребни 55 поени и Техничар за транспорт и шпедиција – потребни се 60 поени,а за упис интересот за овие струки/квалификации е многу голем кај завршените основци и затоа не се двоумете, запишете се бидејќи е можно местата да се пополнат. Можноста за вработување е многу голема во разни државни и приватни институции.

Градежно- геодетска/Градежништво и геодезија

Архитектности техничар/Градежен техничар

Архитектности техничар/Градежен техничар комбинирана паралелка – потребни се 45 поени. За овој вид профили има голема заинтересираност од учениците бидејќи двата профила се со четиригодишно траење и се нови. За овој вид профили заинтересираноста од страна на градежните фирми и работодавачи е многу голема и се чуствува недостиг од нив на пазарот на трудот, односно нема невработени градежни и архитектонски техничари.

Угостителско – туристичка струка

Угостителство и туризам : Хотелско- туристички техничар

Хотелско – туристички техничар за кој се потребни 45 поени при упис. Овој профил/квалификација е со четиригодишно траење, а учениците кои ќе се запишат на овој профил/квалификација ќе имаат широк простор за вработување пр. хотели, туристички агенции, Министерства и разни други прифатни и државни институции.Проодност од оваа струка има на сите високообразовни институции особено на факултетите за туризам и угостителство во земјава.