Проекти

Проект Sustainable Living - Active Citizens 2018-2020

Од 26јануари до 2 февруари 2020 година во Ратинген, Германија, група наставници и ученици од СОУ Таки Даскало Битолаучествуваа на т.н активност за учење, настава и обука во рамките на меѓународниот проект „Одржливоживеење – Активни граѓани“.

Домаќин на оваа активност беше партнерското училиште Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg од Ратинген, Германија. Овој проект се реализира во рамките на прогрмата Ерасмус плус, која е водечка програма на Европската Комисија, фокусирана на образованието, обуката, младите и спортот.

На активноста присуствувааи ученици и наставници од останатите партнерски училиштаво проектот, Trysil videregaaende skole од Трисил, Норвешка, IISS Francesco De Sanctis Sant’Angelo dei Lombardi од Сант Анџело деи Ломбарди, Италија, Ensemble Scolaire Jeanne d’Arc + St. Joseph одРемиремонт, Франција, како и одMuhoksen lukio од Мухос, Финска.

Целта на овој проект е учениците да научат што е одржливо живеење и што значи да се биде активен граѓанинво нивната локална заедница. Активноста во Германија беше фокусирана на стекнување на знаења и практични искуства за тема одржлив економски развој што подразбира избор и користење на локално произведени стоки, употреба на локални под-добавувачи, постојано рециклирање на ресурсите, и ги тера луѓето да користат локални бизниси. Неколку релевантни експерти од локалната заедница одржаа предавања и дебатина оваа тема.Училиштето домаќин за учениците организираше квизови и работилници за креирање и подигнување на свеста кај учесниците за потребата луѓето во една заедница да ги рециклираат ресурсите со кои располагаат и да ги развиваат локалните бизниси.Исто така беше организирани екскурзии во коисе посетијаисториските локалитети во градовитеРатинген, Диселдорф и Келн.

Проект Sustainable Living - Active Citizens 2018-2020

Активност за учење, настава и обука во Битола, Македонија

Од 3 до 10 ноември  2019 година во Битола, Македонија ,  наставници и ученици од СОУ Таки Даскало Битола беа домаќини  на т.н активност за учење, настава и обука во рамките на меѓународниот проект „Одржливо живеење – Активни граѓани“.Овој проект се реализира во рамките на прогрмата Ерасмус плус, која е водечка програма на Европската Комисија, фокусирана на образованието, обуката, младите и спортот.

На активноста присуствуваа  ученици и наставници од партнерските училишта во проектот, Trysil videregaaende skole од Трисил, Норвешка, IISS Francesco De Sanctis Sant’Angelo dei Lombardi од Сант Анџело деи Ломбарди, Италија, Ensemble Scolaire Jeanne d’Arc + St. Joseph од Ремиремонт, Франција, Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg од Ратинген, Германија. како и од Muhoksen lukio од Мухос, Финска.

Целта на овој проект е учениците да научат што е одржливо живеење и што значи да се биде активен граѓанин во нашата локална заедница. Активноста во Македонија беше фокусирана на стекнување на знаења и практични искуства за тема одржлив социјален  развој што подразбира  зајакнување на квалитетот на животот и квалитетна работа без дискриминација. Беше одржана презентација од страна на психологот Марија М. Димитровска и работилница на оваа тема на која и претходеше филм. Училиштето домаќин за учениците организираше  презентации и работилници за креирање и подигнување на свеста кај учесниците во Музејот на Националниот Парк Пелистер и селото Дихово каде се запознаа со карактеристиките на планината и со рурален туризам, традиционален начин на живот, традиционални јадења и одгледување на пчели  и производство на мед. По посетата на Музејот на град Битола во салата за пиано беше одржан концерт на класична и поп музика во изведба на наши ученици, под раководство на професорот по музичка уметност Христијан Петковиќ. Исто така беше организирана екскурзија  во која се посетија историските локалитети во Охрид.

Проект Be Green 2017-2019 – Биди зелен

Транснационален состанок во Истанбул, Турција

Од 5 до 9 ноември 2018 година  група наставници  од СОУ Таки Даскало Битола учествуваа на т.н  Транснационален состанок во Истанбул, Турција во рамките на меѓународниот проект „Биди зелен“. Домаќин на оваа активност беше партнерското училиште SEHIT SALIH ALISKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ,Истанбул, Турција.

На активноста присуствуваа земји од Европа, партнери во проектот, како Франција, Португалија, Романија, Бугарија и Македонија.  Тимот од СОУ Таки Даскало го сочинуваа професорките Наташа Котевска, Валентина Маневска, Валентина Ристевска, како и директорката на училиштето Елизабета Наумовска.

Целта на овој состанок беше да се направи една ретроспектива на активностите од изминатиот период, да се поднесат извештаи за дотогашните активности во Франција, Бугарија  и Романија, да се подискутира за престојните мобилности, како и да се изработат еуропас документи. Меѓу другото беше организиранапосета на приватна фабрика за рециклирање,  разгледна екскурзија на градот Истанбул и крстарење по Босфорот.

Проект Sustainable Living - Active Citizens 2018-2020

Активност за учење, настава и обука во Мухос, Финска.

Од  10 до 17 март 2019 година во Мухос, Финска, група наставници и ученици од СОУ Таки Даскало Битола учествуваа на т.н активност за учење, настава и обука во рамките на меѓународниот проект „Одржливо живеење – Активни граѓани“.Домаќин на оваа активност беше партнерското училиште Muhoksen lukio од Мухос, Финска.

На активноста присуствуваа  ученици и наставници од партнерските училишта во проектот, Trysil videregaaende skole од Трисил, Норвешка, IISS Francesco De Sanctis Sant’Angelo dei Lombardi од Сант Анџело деи Ломбарди, Италија, Ensemble Scolaire Jeanne d’Arc + St. Joseph од Ремиремонт, Франција, Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg од Ратинген, Германија. како и СОУ Таки Даскало, Битола, Македонија.

Тимот од СОУ Таки Даскало го сочинуваа учениците Билјана Богдановска, Сара Накеска и Ана Mарија Поповска од втора година, како и професорките Гордана Јордева,  Наташа Котевска, Валентина Богојовска и директорката на училиштето Елизабета Наумовска.

Целта на овој проект е учениците да научат што е одржливо живеење и што значи да се биде активен граѓанин во нашата локална заедница. Активноста во Финска беше фокусирана на стекнување на знаења и практични искуства за тема одржлив  развојво средината, што подразбира  запознавање со обновливи извори на енергија . Релевантни експерти од локалната заедница одржаа предавања и дебати на оваа тема. Училиштето домаќин за учениците организираше квизови  и работилници  за креирање на видеа на тема: “Намалување на загадувањето, отпадот, намалување на употребата на необновливи ресурси, зачувување на природниот пејзаж, локалната фауна и биолошка разновидност“ и надворешни активности  во Рокуа Геопарк,  како и посета на хидроцентралата Pyhakoski. Исто така беа организирани екскурзии во кои се посетија Рованиеми, куќата на Дедо Мраз, Арктичкиот круг и градот Оулу.