СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ

„ТАКИ ДАСКАЛО“ - Битола

Image-Givest
Image-Givest

Во учебната 2021/2022 година, во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програми за:

Гимназиско образование
Геолошко - рударска и металуршка струка
Градежно - геодетска струка
Сообраќајна струка
Текстилно - кожарска струка
Графичка струка
Угостителско - туристичка струка
Лични услуги

Гимназиско образование


Givest-HasTech

68 ученици во 2 паралелки, за упис потребни се минимум 60 поени

Гимназиско образование

Givest-HasTech

34 ученици, 1 паралелка, за упис потребни се минимум 60 поени (македонско – англиска билингвална паралелка)

Геолошко - рударска и металуршка струка

Givest-HasTech

34 ученици, 1 паралелка, за упис потребни се минимум 45 поени

 

Сообраќајна струка

Givest-HasTech

68 ученици во 2 паралелки,

техничар за патен сообраќај,
(34 ученици, 55 поени минимум)

техничар за транспорт и шпедиција,
(34 ученици, 60 поени минимум)

Текстилно - кожарска струка

Givest-HasTech

техничар за дизајн на облека / техничар за изработка на облека

34 ученици, 1 паралелка, за упис потребни се минимум 45 поени

Градежно - геодетска струка

Givest-HasTech

градежен техничар / архитектонски техничар

34 ученици, 1 паралелка, за упис потребни се минимум 45 поени

 

Графичка струка

Givest-HasTech

68 ученици во 2 паралелки,

графички уредник – дизајнер / графички техничар,
(34 ученици, 45 поени минимум)

печатар/ изработувач на визуелни апликации,
(34 ученици, 30 поени минимум)

Угостителско - туристичка струка

Givest-HasTech

хотелско - туристички техничар

34 ученици, 1 паралелка, за упис потребни се минимум 45 поени

Лични услуги


Givest-HasTech

техничар за козметичка нега и убавина

34 ученици, 1 паралелка, за упис потребни се минимум 45 поени

 
Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписен рок со три пријавувања во месец јуни.

Првото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на:

* 14 јуни 2021 година во период од 12:00 часот до 19:00 часот,
* 15 и 16 јуни 2021 година во период од 07:00 часот до 19:00 часот и
* 17 јуни 2021 година во период од 07:00 часот до 15:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

Ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 17 јуни 2021 година во периодот од 16:00 часот до 19:00 часот.

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на:

* 23 и 24 јуни 2021 година во период од 07:00 часот до 19:00 часот и
* 25 јуни 2021 година во период од 07:00 часот до 15:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

Ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 25 јуни 2021 година во периодот од 16:00 часот до 19:00 часот.

Третото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на:

* 30 јуни 2021 година во период од 07:00 часот до 19:00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

Ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 1 јули 2021 година. Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок, на 23 август 2021 година за што доставуваат доказна документација.