УЧЕСТВО НА ЕДУКАЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ- ПРЕВЕНТИВНА ПРОГРАМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО, СПРЕЧУВАЊЕ НА ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО, БУЛИНГ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Во соработка со МВР-Битола, Отсек за превеција – тим од инспектори, реализираа едукативни предавањаи интерактивни работилници со учениците во месеците: октомври, ноември и декември 2019 година.Темите на едукација и превенција беа:Без толеранција на дрогаи алкохол””Насилство и врсничконасилство” и “Штетната примена на пиротехнички материјали, алкохол и дрога, во пресрет на Новогодишните празници“. Целите на едукацијата се однесуваат на зголемување на свесноста и надградувањае на сознанијата за штетното влијание и последиците по нивното физичко, ментално, емоционално и социјално здравје од негативните појави: дрога, алкохол, насилство, врсничко насилство и пиротехнички средства.Работилниците беа проследини со интерес иактивно учество и соработка од страна на учениците. Во едукацијата беа опфатени ученици од гимназиско и стручно образование од паралелките:I-3, I-6, I-9, I-10, I-11, I-12, II-7,III-1,III-2,III-7,IV-2,IV-3,IV-4 и IV-6. На сите учесници им беа поделени едукативни материјали и флаери.За организацијата и реализацијата на едукативните работилници, одговорни лица беа: Даниела Митревска– пом.директор и Славица Наумовска-училишен психолог.

Date

May 15, 2020

Category

Активности