УЧЕСТВО ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПСИХОЕДУКАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО ГРИЖА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ПРОГРАМАТА ЗА ГРИЖА НА МЕНТАЛНОТО И ЕМОЦИОНАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

Низ практиката, секојдневноученицитегиреализираатсвоитефизички, психички и социјалнипотенцијали, такаштоученицитевонаставатанестекнуватсамознаење, туку и сеизградувааткаколичности. За зачувување на нивното ментално и емоционално здравје кои се во кораелациона врска со физичкото здравје, се многу важни за нивниот личен раст и развој и нивното понатамошно успешно интегрирање во социјалната средина и пазарот на труд.Целите на едукативните работилници на тема:”Aгресивните реакции и психолошки интервенции за зачувување на менталното и емоционалното здравје“, “Aнксиозност, превенција и редукција”и“Ликовна психо-естетсксa експресија за редукција на негативните чувства и емоции”,се однесуваат на зголемување на свесноста и надградувањае на сознанијата за штетното влијание и последиците од агресивните реакции, анксиозните состојби и негативнитe чувства, по нивното физичко, ментално, емоционално, социјално здравје и социјална комуникација.Работилниците беа проследини со интерес и активно учество и соработка од страна на учениците. Во едукацијата беа опфатени ученици од гимназиско и стручно образование од паралелките:I-5, II-4, III-10, IV-10. Организатори и реализатори на работилниците: Славица Наумовска – училишен психолог и психотреапевт и Ивана Боцевска-практикант по педагошка психологија при МСУ-Битола.

Date

May 15, 2020

Category

Активности