Гимназија и струки

[vc_row content_width=”grid” css=”.vc_custom_1457525599846{padding-top: 119px !important;padding-bottom: 96px !important;}”][vc_column][edgtf_elements_holder number_of_columns=”two-columns” switch_to_one_column=”1024″][edgtf_elements_holder_item][vc_single_image image=”5304″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”22px”][/edgtf_elements_holder_item][edgtf_elements_holder_item item_padding=”0 50px 0 50px” item_padding_1024_1280=”0 8px 0 40px”][edgtf_title_with_dots title=”Гимназиско образование”][vc_empty_space height=”22px”][vc_column_text]Потребни се 60 поени – во гимназиско образование можат да се запишат сите кои имаат 60 или помалку поени бидејќи за уписот во јунскиот рок второ пријавување се очекува Министерството за образование и наука да ги намали потребниот број на поени..Наставните планови во гимназиско образование се поделени во три подрачја со по две комбинации и тоа: природно_математичко подрачје,општествено-хуманистичко, и јазично-уметничко подрачје. Во рамките на училиштето работиме по најсовремени планови и програми, стручни професори и просторни и опремени училници.  Исто така обезбеден е простор за работа со талентирани и надарени ученици.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”23px”][/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder][/vc_column][/vc_row][vc_row content_width=”grid” css=”.vc_custom_1457526345863{padding-top: 97px !important;padding-bottom: 96px !important;background-color: #f7f7f7 !important;}”][vc_column][edgtf_elements_holder number_of_columns=”two-columns” switch_to_one_column=”1024″][edgtf_elements_holder_item item_padding=”0 50px 0 50px” item_padding_1024_1280=”0 40px 0 8px”][edgtf_title_with_dots title=”Билингвална паралелка-англиско македонска”][vc_empty_space height=”22px”][vc_column_text]Потребни се 60 поени, функционира во рамките на гимназиско образование. Учениците кои ке се запишат во гимназија во билингвална паралелка, се здобиваат со повисок степен на знаења од англискиот јазик бидеки дел од наставата се реализира на англиски јазик и се за чекор понапред од другите ученици за овој јазик. Со оглед на тоа што англискиот јазик е светски јазик, можностите за упис после завршување на школувањето се неограничени на сите високообразовни институции во земјава и странство.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”23px”][/edgtf_elements_holder_item][edgtf_elements_holder_item][vc_single_image image=”5957″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”22px”][/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder][/vc_column][/vc_row][vc_row content_width=”grid” css=”.vc_custom_1457525599846{padding-top: 119px !important;padding-bottom: 96px !important;}”][vc_column][edgtf_elements_holder number_of_columns=”two-columns” switch_to_one_column=”1024″][edgtf_elements_holder_item][vc_single_image image=”5305″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”22px”][/edgtf_elements_holder_item][edgtf_elements_holder_item item_padding=”0 50px 0 50px” item_padding_1024_1280=”0 8px 0 40px”][edgtf_title_with_dots title=”Геолошко рударска и металуршка/геологија,”][edgtf_title_with_dots title=”рударство и металургија”][vc_empty_space height=”22px”][vc_column_text]Геолошко- рударски технничар-реформирано образование,  со четиригодишно траење за кого се потребни 45 поени при уписи Ракувач со рударски машинисо тригодишно траење за кого се потребни 30 поени при упис. Сите ученици кои имаат афинитет кон рударството да се запишат во гореспоменатите струки бидејќи потребни се ралитивно мал број на поени , а вработувањето после средно образование се реализира многу брзо. РЕК Битола има постојана потреба од овој вид профили и  речиси нема невработени лица од оваа струка.[/vc_column_text][edgtf_separator type=”full-width” color=”rgba(204,204,204,0.59)” border_style=”dashed” thickness=”1″ top_margin=”35px” bottom_margin=”38px”][/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder][/vc_column][/vc_row][vc_row content_width=”grid” css=”.vc_custom_1457526345863{padding-top: 97px !important;padding-bottom: 96px !important;background-color: #f7f7f7 !important;}”][vc_column][edgtf_elements_holder number_of_columns=”two-columns” switch_to_one_column=”1024″][edgtf_elements_holder_item item_padding=”0 50px 0 50px” item_padding_1024_1280=”0 40px 0 8px”][edgtf_title_with_dots title=”Лични услуги”][edgtf_title_with_dots title=”Техничар за козметичка нега и убавина”][vc_empty_space height=”22px”][vc_column_text]Техничар за козметичка нега и убавина. Потребни се 45 поени при упис во прва година, а заинтересираноста на учениците е голема согласно потребите за развој на малото стопанство. Учениците кои ке се запишат во овој профил/квалификација имаат можност школувањето да го продолжат на високи образовни институции или да разработат сопствен бизнис. Современиот начин на живот неможе да се замисли без квалификувана работна сила од оваа област.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”22px”][/edgtf_elements_holder_item][edgtf_elements_holder_item][vc_single_image image=”5307″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”22px”][/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder][/vc_column][/vc_row][vc_row content_width=”grid” css=”.vc_custom_1457525599846{padding-top: 119px !important;padding-bottom: 96px !important;}”][vc_column][edgtf_elements_holder number_of_columns=”two-columns” switch_to_one_column=”1024″][edgtf_elements_holder_item][vc_single_image image=”5923″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”22px”][/edgtf_elements_holder_item][edgtf_elements_holder_item item_padding=”0 50px 0 50px” item_padding_1024_1280=”0 8px 0 40px”][edgtf_title_with_dots title=”Графичка струка / Графичарство”][edgtf_title_with_dots title=”Графички техничар/графички уредник-дизајнер”][vc_empty_space height=”22px”][vc_column_text]Графички уредник-дизајнер/Графички техничар – комбинирана паралелка со четиригодишно траење за кого се потребни 45 поени при упис и Печатар/изработувач на визуелни апликации-комбинирана паралелка со тригодишно траење за која се потребни 30 поени при упис. Графичката струка има широка примена во современиот живот, се користи во сите области и наоѓа голема примена при дизајнирање на разни апликации во компјутерската техника.Учениците со завршен ваков вид на образование можат да се запишат скоро на било кој факултет.  И профилите печатар со тригодишно траење работи по реформирани наставни планови и програми и школувањето може да се продолжи од трет во четврт степен со вертикална проодност по редовен или вондреден пат.[/vc_column_text][edgtf_separator type=”full-width” color=”rgba(204,204,204,0.59)” border_style=”dashed” thickness=”1″ top_margin=”35px” bottom_margin=”38px”][/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder][/vc_column][/vc_row][vc_row content_width=”grid” css=”.vc_custom_1457526345863{padding-top: 97px !important;padding-bottom: 96px !important;background-color: #f7f7f7 !important;}”][vc_column][edgtf_elements_holder number_of_columns=”two-columns” switch_to_one_column=”1024″][edgtf_elements_holder_item item_padding=”0 50px 0 50px” item_padding_1024_1280=”0 40px 0 8px”][edgtf_title_with_dots title=”Текстилно- кожарска/Текстил, кожа и слични производи”][edgtf_title_with_dots title=”Техничар за дизајн на облека/техничар за изработка на облека”][vc_empty_space height=”22px”][vc_column_text]Техничар за дизајн на облека и Техничар за изработка на облека-комбинирана паралелка со четиригодишно траење за кого се потребни 45 поени и Конфекционер со тригодишно траење за кого се потребни 30 поени при упис. Учениците запишани во овие профили/квалификации се вработуваат најбрзо бидејќи работодавачите се заинтересирани за нив уште пред завршувањето на школувањето на учениците. Учениците од трет во четврт степен можат многу лесно да го продолжат своето школување по вондреден или редовен пат во зависност од нивните желби.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”22px”][/edgtf_elements_holder_item][edgtf_elements_holder_item][vc_single_image image=”5308″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”22px”][/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder][/vc_column][/vc_row][vc_row content_width=”grid” css=”.vc_custom_1457525599846{padding-top: 119px !important;padding-bottom: 96px !important;}”][vc_column][edgtf_elements_holder number_of_columns=”two-columns” switch_to_one_column=”1024″][edgtf_elements_holder_item][vc_single_image image=”5309″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”22px”][/edgtf_elements_holder_item][edgtf_elements_holder_item item_padding=”0 50px 0 50px” item_padding_1024_1280=”0 8px 0 40px”][edgtf_title_with_dots title=”Сообраќајна струка/Сообраќај, транспорт и складирање”][edgtf_title_with_dots title=”Техничар за патен сообраќај/техничар за транспорт и шпедиција”][vc_empty_space height=”22px”][vc_column_text]Техничар за патен сообраќај за кој се потребни 55 поени и Техничар за транспорт и шпедиција – потребни се 60 поени,а за упис интересот за овие струки/квалификации е многу голем кај завршените основци и затоа не се двоумете, запишете се бидејќи е можно местата да се пополнат. Можноста за вработување е многу голема во разни државни и приватни институции.[/vc_column_text][edgtf_separator type=”full-width” color=”rgba(204,204,204,0.59)” border_style=”dashed” thickness=”1″ top_margin=”35px” bottom_margin=”38px”][/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder][/vc_column][/vc_row][vc_row content_width=”grid” css=”.vc_custom_1457526345863{padding-top: 97px !important;padding-bottom: 96px !important;background-color: #f7f7f7 !important;}”][vc_column][edgtf_elements_holder number_of_columns=”two-columns” switch_to_one_column=”1024″][edgtf_elements_holder_item item_padding=”0 50px 0 50px” item_padding_1024_1280=”0 40px 0 8px”][edgtf_title_with_dots title=”Градежно- геодетска/Градежништво и геодезија”][edgtf_title_with_dots title=”Архитектности техничар/Градежен техничар”][vc_empty_space height=”22px”][vc_column_text]Архитектности техничар/Градежен техничар комбинирана паралелка – потребни се 45 поени. За овој вид профили има голема заинтересираност од учениците бидејќи двата профила се со четиригодишно траење и се нови. За овој вид профили заинтересираноста од страна на градежните фирми и работодавачи е многу голема и се чуствува недостиг од нив на пазарот на трудот, односно нема невработени градежни и архитектонски техничари.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”22px”][/edgtf_elements_holder_item][edgtf_elements_holder_item][vc_single_image image=”5310″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”22px”][/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder][/vc_column][/vc_row][vc_row content_width=”grid” css=”.vc_custom_1457525599846{padding-top: 119px !important;padding-bottom: 96px !important;}”][vc_column][edgtf_elements_holder number_of_columns=”two-columns” switch_to_one_column=”1024″][edgtf_elements_holder_item][vc_single_image image=”5306″ img_size=”full”][vc_empty_space height=”22px”][/edgtf_elements_holder_item][edgtf_elements_holder_item item_padding=”0 50px 0 50px” item_padding_1024_1280=”0 8px 0 40px”][edgtf_title_with_dots title=”Угостителско – туристичка струка”][edgtf_title_with_dots title=”Угостителство и туризам : Хотелско- туристички техничар”][vc_empty_space height=”22px”][vc_column_text]Хотелско – туристички техничар за кој се потребни 45 поени при упис. Овој профил/квалификација е со четиригодишно траење, а учениците кои ќе се запишат на овој профил/квалификација ќе имаат широк простор за вработување пр. хотели, туристички агенции, Министерства и разни други прифатни и државни институции.Проодност од оваа струка има на сите високообразовни институции особено на факултетите за туризам и угостителство во земјава.[/vc_column_text][edgtf_separator type=”full-width” color=”rgba(204,204,204,0.59)” border_style=”dashed” thickness=”1″ top_margin=”35px” bottom_margin=”38px”][/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder][/vc_column][/vc_row]