Директор

[edgtf_title_with_dots title=”Добре Босилковски – Директор” title_tag=”h5″]
[edgtf_title_with_dots title=”Добре Босилковски”]

Добре Босилковски, роден 1960 година, во Вирово, дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје, на наставно-научната студиска група за социологија и се стекнал со звањето дипломиран социолог.
Во СОУ “Таки Даскало“ – Битола работи од 2000 година на работно место професор по социологија и граѓанско образование. Како професор со успех ја извршувал својата работа за што говорат освоени повеќе награди на реегионални и државни натпревари со ученици од гимназиско и стручно образование.
Својата професионална кариера ја продолжува како помошник-директор од 2005 година, се до моментот кога е именуван на функцијата в.д.директор на СОУ “Таки Даскало“ – Битола.
Бил вклучен во голем број училишни проекти, проекти во соработка со Министерството за образование и наука, во проектот на Центарот за стручно образование и обука за модернизација на средното стручно образование, учесник на голем семинари, обуки за професионален развој, има објавено и стручни трудови од својата област.
Во моментов е член на Комисијата за државна матура при Државниот испитен центар.