Активности

Угостителско-туристичка струка

Активности / Угостителско – туристичка струка

Еразмус проект “Биди зелен“ земји партнери Франција, Португалија, Турција, Бугарија и Романија

Активности / Еразмус+

Психологот Марија Младеновска-Димитровска одржа предавање на Славјанскиот универзитет

Активности

Завршната конференција „Како да се подобрат мерките за спречување и превенција од насилство во училиштата

Активности

Обука во рамките на проектот “Препознавање, справување и превенција на насилство во училиштата“

Активности

ОБУКА МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР

Активности

Форумски сесии во проектот “Зајакнување на општинските совети”

Активности

Општински совет за превенција на детско престапништво на Општина Битола

Активности

Обука за аутизам

Активности

Психолозите Марија Младеновска Димитровска и Славица Наумовска одржаа обука на тема: “Препознавање, справување и превенција на насилство во училиштата“

Активности

Проект БАСТИОН “Развивање на меките вештини и социјалните компетенции за тимско решавање на проблеми”,

Активности

КРЕАТИВНИ ПРОЕКТИ ИЗРАБОТЕНИ ОД УЧЕНИЦИТЕ ОД ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКАТА СТРУКА

Активности / Градежно-геодетска струка