За Нас

СОУ „Таки Даскало“ – Битола е училиште формирано со одлука на Собранието на општина Битола од 27.01.1984 со трансформација-здружување на гимназијата „Браќа Миладиновци“ –Битола и Училиштето за занимања на ученици во стопанството „Кочо Рацин“ – Битола.

Здружувањето на двата субјекти беше резултат на тогашните определби за средно насочено образование, односно за едукација на кадри потребни за здружениот труд, при што се поаѓаше од определбата дека дотогашното гимназиско образование е постатично и не ги дава очекуваните реултати.

Училиштето користи два објекти, дворни површини и спортски терени. Вкупниот ученички простор изнесува: 28 училници, 4 кабинети, 3 работилници, 2 фискултурни сали и училишна библиотека со над 35 илјади примероци уметничка и стручна литература.

Новости

You essay writer have to have the ability to convey your ideas in an organized and very clear way to earn your topic engaging and interesting.

Essay authors should have the ability to generate a pupil essay writer understand what he is talking about.